Pabeigta Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta renovācija

Vaboles pagasta bibliotēka ir Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes izglītojoša, informatīva un kultūras struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Skrindu dzimtas muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība .Tas atklāts 1996. gadā. Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem brāļiem Skrindām-Benediktam (1869-1947), Kazimiram (1875-1919) un Antonam (1881-1918). Muzeja misija ir caur brāļu Skrindu ieguldījumu savas tautas izglītošanā sniegt ieskatu Latgales kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un katolicisma tradīciju nozīmīgumu Latgales kultūras dzīvē; apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentēt kultūras dzīves, darba un sadzīves tradīcijas Daugavpils novadā (Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos).

Vaboles pagasta bibliotēka un Skrindu dzimtas muzejs atrodas vienā no 20. gadsimta sākumā celtajām grāfa Plātera-Zīberga muižas ēkām. Tā atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vaboles muižas apbūve ar parku” aizsardzības zonā.Ēkai jumts mainīts pagājušā gadsimta 90 to gadu sākumā, taču darbi netika veikti kvalitatīvi, segums un siltinājums nebija mūsdienu prasībām atbilstošs. Nolietojušās lietus noteksistēmas dēļ bija bojāta ēkas aizsargapmale. 2017. gadā, veicot muzeja telpu remontu, konstatēti jumta bojājumi, kas apdraudēja bibliotēkas un muzeja krājumu saglabāšanu. Visu šo iemeslu dēļ tika lemts ēkas jumtu renovēt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē projekta īstenošanai. Kopējā projekta summa sastādīja 40 858,37 eiro.

Renovācijas gaitā veikta jumta seguma nomaiņa, frontonu logu iebūve, jumta lietus noteksistēmas ierīkošana, bēniņu siltināšana, ēkas aizsargapmales atjaunošana un betona lieveņu izbūve. Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta remonts bija iekļauts Daugavpils  novada  attīstības  programmas  investīciju plānā 2018.-2020. gadam.