Būvniecības ieceres novērtēšana, būvatļaujas izdošana vai atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Būvatļaujas saņemšana

Būvprojekta dublikāts no Būvvaldes arhīva – I sējums

Ģenplānu izskatīšana un saskaņošana

Nepabeigtas būvniecības apsekošana un atzinuma sagatavošana

Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Pirmās grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Dzīvojamo māju un saimniecības ēku vai to daļu apsekošana pirms ekspluatācijas uzsākšanas un pieņemšanas akta sagatavošana

Izskata un sniedz atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem attīstības plānošanas jomā

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksas noteikšana par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.