Vienreizēja pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršana

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Miršanas fakta reģistrācija

Laulības reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrācija

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana