Izziņas saņemšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte

Maksāšanas paziņojuma un Informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana

Izziņas par pirmpirkuma tiesībām izsniegšana

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas process

Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana