Aprūpe mājās

Klientam, atbilstoši noslēgtajam līgumam, tiek sniegti šāda veida aprūpes mājās pakalpojumi:
1. pastāvīga aprūpe personām, kuras vecuma vai fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem, t.i.,1.un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem;
2. pagaidu aprūpe personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem;
3. pagaidu aprūpe ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.
Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes pakalpojumus, tiek noteikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi, kuros ir atrunāti veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu laiks, darba ilgums un samaksa par pakalpojumu.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv