Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Īss apraksts: Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus. Saņēmēji: Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai). Procesa apraksts: 1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu atļauju, iesniedz: Iesniegumu MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punktā norādīto informāciju (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā – Pielikums Nr.1), kur norāda: • iesnieguma iesniegšanas datums un vieta; • iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese; • zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese. Iesniegumam pievieno: • derīgo izrakteņu atradnes pasi; • dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu; • zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karti vai plānu; • dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus; • ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu; • ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; • ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem; • ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju. 2. solis / Pakalpojuma saņemšana Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. 3.solis / Pakalpojuma maksa Valsts nodeva – 142,29 EUR Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Par zemes dzīlēm – likums Saeima 04.06.1996. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss – likums Augstākā Padome 01.07.1985. Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi Nr.1055 – noteikumi Ministru kabinets 01.01.2007. Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība Nr.696 – noteikumi Ministru kabinets 29.09.2011. Derīgo izrakteņu ieguves kārtība Nr.570 – noteikumi Ministru kabinets 25.08.2012.