Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana Daugavpils novada pašvaldībā, kā arī maksas noteikšana par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību.

Īss apraksts: Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu koordinē Daugavpils novada pašvaldība un realizē datu bāzes turētājs, kuram ir tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem par topogrāfiskās informācijas apriti. Maksas pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti pieejami Saistošajos noteikumos Nr. 3 (25.02.2016).

Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija un izsniegšana pa soļiem:  

1. Nodrošinot uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, mērniecības darbu izpildītājs datu bāzes turētājam iesniedz:

1.1. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

1.2. topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu digitālā vektordatu formā “Bentley Systems” datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai “Autodesk” datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot topogrāfisko vai izpildmērījuma plānu uz elektroniskā pasta adresi topo@dnd.lv.

2. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas datu bāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunijāciju turētājiem, tai skaitā, ar: 2.1. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “Lattelecom”; 2.2. Akciju sabiedrību “Sadales tīkls”;  2.3. Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”; 2.4. Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Biķernieku, Dubnas, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas un Višķu pagastā); 2.5. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” (Kalkūnes un Naujenes pagastā); 2.6. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību  “DAUTKOM TV” (Naujenes pagasta Lociku un Vecstropu ciemā, Kalkūnes pagasta Kalkūnu un Randenes ciemā); 2.7. Daugavpils novada pašvaldības aģentūru “Višķi” (Višķu pagastā); 2.8. attiecīgo Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldi; 2.9. citiem inženierkomunikāciju turētājiem pēc datu bāzes turētāja pieprasījuma.

3. Pēc 6.punktā minēto saskaņojumu saņemšanas topogrāfisko plānu iesniedz reģistrēšanai datu bāzes turētājam.

4. Datu bāzes turētājs mērniecības darbu izpildītāja iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Uzmērījumu reģistrā, nodrošinot nedēļas atskaites publisku pieejamību, ievietojot to Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē- www.daugavpilsnovads.lv.

5. Pārbaudot topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, datu bāzes turētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna saņemšanas dienas: 5.1. reģistrē topogrāfiskās informācijas datubāzē, uz topogrāfiskā plāna un izpildmērījuma plāna izdarot attiecīgu atzīmi saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu un izsniedz reģistrēto topogrāfisko plānu un izpildmērījuma plānu mērniecības darbu izpildītājam; 5.2. vai sniedz pamatotu atteikumu to reģistrēt, norādot uz iesniegtā plāna pieļautajām kļūdām un neatbilstībām. Plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam un elektroniski nosūta vai nodod attiecīgo datni mērniecības darbu izpildītājam labojumu veikšanai.

6. Domes sasitošo noteikumu Nr. 3. 9.2.apakšpunktā minētajā gadījumā mērniecības darbu izpildītājam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījuma plānā un laboto topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu iesniegt atkārtotai pārbaudei datu bāzes turētājam, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no 5. solī norādītajiem lēmumiem.

7. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi pēc tā reģistrācijas datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā.

Datu bāzē uzkrātos datus datu bāzes turētājs izsniedz:

1. Daugavpils novada domes, tās struktūrvienībām, iestādēm un Daugavpils novada pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju vai uzdevumu izpildei; 1.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu; 1.3. inženierkomunikāciju turētājam; 1.4. sertificētam zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējam.

2. Pieprasītos datus datu bāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

3. Visos gadījumos iesniegumam par informācijas pieprasīšanu pievieno shēmu ar objekta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā.

Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti un maksas veikšanas kārtība: Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par topogrāfiskās informācijas apriti ir noteikta šo saistošo noteikumu 2.pielikumā.

Samaksas kārtība: Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu mērniecības darbu izpildītājs veic, pamatojoties uz datu bāzes turētāja izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Datu bāzes turētājs topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic šajos saistošajos noteikumos norādītajā termiņā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

Ja mērniecības darbu izpildītājs iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu šo saistošo noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā, maksu par atkārtotu pārbaudi un reģistrāciju nepiemēro. Minēto maksu nepiemēro tikai par vienu atkārtotu topogrāfiskā plāna vai izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrāciju. Par katru nākamo atkārtoto pārbaudi un reģistrāciju maksu piemēro vispārējā kārtībā.

Ja šo saistošo noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā noteiktie subjekti lūdz, lai šo saistošo noteikumu 2.pielikuma 1. un 5.punktā noteiktie pakalpojumi tiktu izpildīti 5 (piecu) darba dienu laikā, un ja datu bāzes turētājs šo lūgumu uzskata par izpildāmu, aprēķinot šāda pakalpojuma cenu, piemēro koeficientu 2.

Šo saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteiktajiem subjektiem maksu par topogrāfiskās informācijas apriti nepiemēro.

Datu bāzes turētājs informāciju par sarkanajām līnijām izsniedz bez maksas.

Maksājumi par šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem pakalpojumiem ieskaitāmi datu bāzes turētāja budžetā.

Kontakti: Imants Purvinskis, Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, tel. 654 24144, topo@dnd.lv

Saite uz Saistošajiem noteikumiem – https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/file/DND_lemumi/2014/saist/TopogrDB/sn3_250216_.pdf

 Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 25.02.2016. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā”, Latvijas Republikas Ģeotelpiskās informācijas likums.