Pašvaldības īpašumu atsavināšanas process

Īss apraksts: Tiek saņemts ierosinājums uz atsavināšanu. Īpašumam tiek veikta kadastrālā uzmērīšana un iereģistrēts Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Tiek veikta īpašuma novērtēšana, pieaicinot sertificētu novērtētāju. Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību komisija nosaka nosacīto cenu. Tiek noteikts atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu vai izsole. Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, atsavināšanu var ierosināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā (skatīt likumu) noteiktās personas: 1. zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei; 2. zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai; 3. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei; 4. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai; 5. īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 6. dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 7. kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu; 8. persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Atsavināšanas ierosinājuma iesniegšana: 1. Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma daļā, Rīgas ielā 2, Daugavpils, 12., 19. kab. 2. Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē Pārvalde – nodod Pašvaldības īpašuma nodaļai Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma nostiprināšana zemesgrāmatā: 1. Novada domes priekšsēdētāja izdod rīkojumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda 2. Pagasta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam izsniedz pilnvaru darbību veikšanai Valsts zemes dienestā (pasūta nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu u.c. ) un Daugavpils tiesas Zemesgrāmatas nodaļā. Pagasta pārvalde Īpašuma daļai iesniedz šādu dokumentu kopijas: zemesgrāmatas apliecības, zemes robežu, zemes situācijas, zemes apgrūtinājumu plānu, meža inventarizācijas plāna, ēku un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Pārvalde uzstāda Pašvaldības zemēm robežzīmes. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšana: 1. Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu veic Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – komisija) , pieaicinot sertificētu vērtētāju vai pasūta sertificētā vērtētāja novērtējumu. 2. Komisija, atbilstoši sertificētā vērtētāja nekustama īpašumā tirgus vērtībai, nosaka nosacīto cenu. 3. Novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavināšanas veidu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 4. Īpašuma nodaļa nosūta ierosinātājam atsavināšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacīto cenu un lūdz 4 (četru) mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi. Ja persona noteiktajā termiņā (4 (četru) mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības vai saņemts atteikums atsavināt (nopirkt) attiecīgo nekustamo īpašumu, Novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa izbeigšanu. Piekrišanas gadījumā persona pārskaita pirkuma maksu uz norādīto novada domes budžeta bankas kontu, sagatavo nekustamā īpašuma pirkuma līguma projektu un pieņemšanas-nodošanas aktu, un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļa, Daugavpils novada domes noteikumi” Kārtība, kādā notiek Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Daugavpils novada pašvaldības budžetā”, MK noteikumi “Kārtībā, kādā atsavināma publiskas personas manta”.