Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā

Īss apraksts: Tiesības izvietot reklāmu Daugavpils novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās pašvaldības teritorijā. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo. Reklāmas izvietošanas kārtība pa soļiem: Tiesības izvietot reklāmu Daugavpils novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās pašvaldības teritorijā. 1. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo. 2. Reklāmas nesējs, kas tiek izvietots sabiedriska pasākuma norises laikā, tiek saskaņots ar pasākuma organizētāju, kurš uzņemas atbildību par reklāmu, kas izvietota uz reklāmas nesēja. 3. Aizliegts īslaicīgu reklāmu (afišas, sludinājumus) izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm un durvīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm u.c.). Visu īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot Daugavpils novada pašvaldības noteiktajos reklāmas-afišu stendos. Noteikto reklāmas-afišu stendu saraksts tiek publiskots pašvaldības mājas lapā internetā www.drp.lv. 4. Reklāmas nesēji pēc to atļautās lietošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības laika beigām reklāmas izvietotājam jānoņem 10 dienu laikā. 5. Īslaicīga reklāma (afišas, sludinājumi) reklāmas nesēja īpašniekam jānoņem 3 dienu laikā pēc notikušā pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī. 6. Lai nomainītu esošās reklāmas grafisko kompozīciju, ir nepieciešama atkārtota reklāmas projekta saskaņošana. 7. Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības: 1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā; 2. publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas arī citas valodas, ja šī informācija: 2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija), 2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem, 2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko tūrismu, 2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.); 3. firmas preču zīmē (logotipā) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko. 8. Daugavpils novadā, publiskās vietās aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotisko vielu, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana. 9. Alkoholisko un tabakas izstrādājumu reklāmu atļauts izvietot tirdzniecības vietās ar noteikumu, ka šajā informācijā nav attēloti smēķēšanas vai alkohola lietošanas skati. 10. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst Daugavpils novadā apbūves noteikumiem, funkcionāli estētiskajām prasībām. Reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas, kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgas daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt vizuālo tēlu. 11. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie traucē un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi. 12. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti visi nepieciešamie labiekārtošanas darbi reklāmas uzstādīšanas vietas apkārtnes teritorijā. 13. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes. 14. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras raksturam un ēkas vienotās fasādes risinājumam. 15. Reklāmai, kura ir izvietota, lietojot piesaisti, jābūt piestiprinātai statiski drošā veidā, par ko atbildīgs ir izkārtnes vai reklāmas devējs. 16. Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā. 17. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 metriem pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz konkrēta objekta reklāmu. 18. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma. Ja tas tiek papildināts ar tekstuālu informāciju, piemēram, „Brīva vieta Jūsu reklāmai”, vai izvietots iznomājamajā reklāmas laukumā, tad uzskatāms par reklāmu un apliekams ar nodevu. 19. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. Reklāmas saskaņošanas kārtība pa soļiem: 1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni publiskā vietā Daugavpils novadā, iesniedz Daugavpils novada domes Būvvaldē iesniegumu par reklāmas izvietošanu un reklāmas projektu (divos eksemplāros), kurā jāiekļauj: 1.1. vizuālās reklāmas izvietotāja dati, reklāmas izvietošanas adrese, reklāmas projekta autors, reklāmas eksponēšanas ilgums un visi saskaņojumi; 1.2. vietas situācijas projekts: fotogrāfija (10×15 cm) vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojumu; 1.3. izstrādātā konkrētā projekta kompozīcija M 1:10 vai M 1:20. Projektam jābūt krāsās vai arī jāuzrāda krāsu risinājums. Ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums. 2. Ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas – reklāmas projekts jāsaskaņo ar konkrētas ēkas īpašnieku. 3. Ja reklāmas izvietošana ir paredzēta uz brīvstāvoša objekta, projektā papildus jāiekļauj situācijas plāns ar reklāmas piesaisti, zemes īpašnieka vai lietotāja saskaņojumu u.c. saskaņojumiem pēc pieprasījuma. 4. Ja paredzēts reklāmas nesēju izvietot vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēmas. 5. Uz projekta jābūt tā autora un reklāmas izvietotāja parakstiem. 6. Pēc Daugavpils novada domes Būvvaldes pieprasījuma reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājam jāsaskaņo izvietošana ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Valsts valodu centru u.c. 7. Iesniegto iesniegumu izskata Daugavpils novada domes Būvvalde un, ne vēlāk kā 14 darbdienu laikā, saskaņo reklāmas projektu vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu saskaņot reklāmas projektu. Lēmumu par atteikumu saskaņot reklāmas projektu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 8. Reklāmas izvietošana tiek saskaņota, ja ir izpildītas visas šajos noteikumos minētās prasības un samaksāta pašvaldības nodeva (ja nav atbrīvojumu no nodevas maksāšanas). 9. Tiesības eksponēt reklāmu apliecina Daugavpils novada domes Būvvaldes lēmums. 10. Ja reklāma vai reklāmas nesējs trīs mēnešu laikā nav izvietots atļautajā vietā, saskaņojums jāveic atkārtoti. 11. Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas eksponēšanas termiņš, reklāmas izvietotājam jānodrošina reklāmas noņemšana 10 dienu laikā, kopš termiņš beidzies, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu. 12. Īslaicīgas reklāmas (afišas, sludinājumus) Daugavpils novadā atļauts izvietot pēc pašvaldības nodevas samaksas tikai Daugavpils novada pašvaldības noteiktās vietās, saskaņojot to izvietošanu ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju, ņemot vērā reklāmu afišu stendu atrašanās vietu. 13. Priekšvēlēšanu reklāmu atļauts izvietot saskaņā ar likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” un likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”. Saite uz Saistošajiem noteikumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/reklama/05.pdf Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Daugavpils novada domes 21.01.2010. Saistošie noteikumi Nr. 1 “Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā” (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 30, stājas spēkā 01.01.2014.), Likums Par pašvaldībām Kontakti: Daugavpils novada Būvvalde, Rīgas iela 2, Daugavpils, Nansija Tamane – Būvvaldes vadītāja, novada galvenā arhitekte nansija.tamane[at]dnd.lv tel. 65476822 Arvils Pundurs – Būvvaldes būvinspektors arvils.pundurs[at]dnd.lv tel. 65476821 Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdiena: 13.00 – 18.00 Ceturtdiena: 9.00 – 12.00