Vienreizēja pabalsta ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršana

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir € 200.00  par katru bērnu.
Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un
ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata
dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi
bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – Pabalsta
pieprasītājs), ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā.
Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā  pēc bērna piedzimšanas

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv