Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana

Īss apraksts: Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina (nosaka citu statusu) un rakstības formu precizē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajā kārtībā. Oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir šādiem ģeogrāfiskajiem objektiem: 1. administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām; 2. apdzīvotām vietām; 3. citiem adresācijas objektiem, izņemot telpu grupas un tādus adresācijas objektus, kuru identificēšanai lieto tikai numurus; 4. valsts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām; 5. dabas objektiem, kuru viennozīmīgai identificēšanai nepieciešams vietvārds ar oficiālu statusu; 6. valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem; 7. galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem; 8. lidlaukiem un lidostām; 9. ostām un bākām; 10. sabiedriskā transporta pieturām; 11. citiem cilvēka veidotiem ģeogrāfiskajiem objektiem (piemēram, parkiem, tiltiem, peldvietām, kapsētām, mežniecībām), ja tas nepieciešams attiecīgā objekta viennozīmīgai identificēšanai. Tiesību akti, kas regulē pakalpojumu: Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums (Ministru kabinets; noteikumi; 384; 2013.07.23.) Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi (Ministru kabinets; noteikumi; 113; 2014.02.25.)