Aktualizēts publisko ezeru saraksts Augšdaugavas novadā

11. oktobrī stājas spēkā grozījumi Civillikumā, ar kuriem tiek precizēti un atjaunoti tā I un II pielikumi – “Publisko ezeru un upju saraksts” un “Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij”. Pielikumos atrodamie saraksti aktualizēti ne vien tāpēc, lai atbilstu jaunajam administratīvo teritoriju iedalījumam, bet arī, lai atgrieztos pie daudzu ūdenstilpju vēsturiski un valodnieciski pareizajiem nosaukumiem, kas piemēroti pašreizējiem vietvārdu rakstības un lietošanas normatīviem.

Civillikuma I pielikumā “Publisko ezeru un upju saraksts” ir uzskaitīti publiskie ezeri un upes. Katram ezeram līdz šim bija norādīta tā atrašanās vieta, ietverot attiecīgo rajonu, pagastu un pilsētu, un platību. Pēc līdzīga principa ezeri bija uzskaitīti arī II pielikumā, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas nosaka jaunu administratīvo teritoriju iedalījumu, izveidojot septiņas valsts pilsētu pašvaldības un 35 novada pašvaldības. Līdz ar to Civillikuma I pielikumā un II pielikumā lietotais administratīvo teritoriju iedalījums bija zaudējis aktualitāti.

Aktualizētajos sarakstos tagad ir norādītas ezeru atrašanās vietas atbilstoši jaunajam administratīvajam iedalījumam (novads vai pilsēta), tās papildinot ar ūdenstilpes koordinātām kartē.

Daži publiskie ezeri sarakstā ir iekļauti no jauna. Piemēram, likumprojekta izstrādē panākta vienošanās, ka turpmāk publisku ūdeņu statuss tiks noteikts arī šādiem ezeriem: Klepinu ezers, Zabolotņiku ezers, Audēju ezers, Grendzes ezers (Latvijas daļa), Lielais Ilgas ezers (daļa no ezera), Mazais Ilgas ezers, Šķirstiņu ezers, Dūnakļu ezers un Meduma ezers.

No Civillikuma II pielikuma tika svītrots Sitas ezers Skrudalienas pagastā, jo tas kā publisks ezers jau ir iekļauts Civillikuma I pielikumā.

Aktualizēti daudzu ūdeņu nosaukumi

Precizēti arī ezeru nosaukumi, lai tie atbilstu noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” prasībām un saskanētu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) Vietvārdu datubāzē lietotajiem nosaukumiem. Precizējumu pamatā ir Valsts valodas centra atzinumi, kā arī LĢIA lēmumi par oficiālo vietvārdu piešķiršanu, attiecībā uz mākslīgajiem ūdens objektiem – pašvaldību lēmumi.

Sarakstā turpmāk tiek norādīti arī ezeru otrie nosaukumi, kas ir vai nu oficiāli paralēlnosaukumi, vai saglabājami to kultūrvēsturiskās vērtības dēļ, vai nepieciešami labākai ezera atpazīstamībai. Daudzi ūdeņu nosaukumi šajos sarakstos līdz šim ir bijuši neprecīzā vai pat kļūdainā pieraksta formā, vai arī kādā citā veidā neatbilstoši pašreizējiem vietvārdu rakstības un lietošanas normatīviem.

Tā Šēderes pagastā līdz šim Civillikuma pielikumos bija iekļauts Marijas ezers, bet saskaņā ar Valsts valodas centra atzinumu, kā oficiālais nosaukums tika apstiprināts Marinovas ezers, kas kultūrvēsturiski un valodnieciski ir atbilstošāks, bet nosaukums Marijas ezers kļuva par oficiālo paralēlnosaukumu.

Avots: LVportāls