Parakstīta Vienošanās par degradēto teritoriju samazināšanu Daugavpils novadā

11. martā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības projekta “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu .Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036.

Tas ir otrs Sadarbības projekts ar Daugavpils pilsētas domi, kura ietvaros tiks turpināts darbs pie degradēto teritoriju atgriešanas  ekonomiskajā apritē, publiskās infrastruktūras sakārtošanas uzņēmejdarbības veicināšanai un privāto invetīciju piesaistei, kā arī jaunu darba vietu radīšanas.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu..

Projekta ietvaros tiks veikta:

Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana:
• Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai, Daugavpilī;
• Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Daugavpilī; :

Daugavpils novadā Sventes degradētās teritorijas revitalizācija:

*Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads: Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība;
Daugavpils novada Luknas degradētās teritorijas revitalizācija

*Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads:  Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve.

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 729 116.34.

Vairāk par projektu – šeit.