Pārrobežu projekta pieredzes apmaiņas brauciens pa parkiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Pagājušajā nedēļā notika Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” noslēguma pasākums. 16. decembrī Latvijas puses projekta partneri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz trīs parkiem – Juzefovas parku, Preiļu parku un Spārītes parku.

No Gulbenes novada pašvaldības piedalījās Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja Elīna Strode, Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja Ligita Miezīte, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Stāmerienas pils ekskursiju organizatore Inga Lapse, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza, no Preiļu novada pašvaldības – Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule – Vinogradova, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne, Preiļu TIC vadītāja Iveta Šņepste, Preiļu muzeja speciāliste vēstures jautājumos Ilona Vilcāne, no Augšdaugavas novada pašvaldības – Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis, Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine. Visi pieredzes apmaiņas dalībnieki atzinīgi novērtēja paveikto, atzīstot, ka projekta mērķis ir sasniegts pilnībā, kā arī ir gūta motivācija turpināt iesākto parku sakopšanā. Arī Krievijas partneri 15. un 16. decembrī devas līdzīgā izbraukumā pa projektu partneru atjaunotajiem parkiem.

17. decembrī notika visu septiņu partneru kopīga tiešsaistes tikšanās Zoom platformā, kuras laikā tika vērtēti projekta rezultāti un īstenotās aktivitātes, tika prezentēts katrā no septiņiem parkiem paveiktais, rādot video prezentācijas, tika pārrunātas jaunas idejas, ko varētu īstenot, sadarbības iespējas.

Augšdaugavas novada pašvaldībā projekta ietvaros veikta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta, organizēti semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, 2020. gadā organizēts Juzefovas parka festivāls, parkā uzstādīta zaļā klase, apmeklētāju skaitītājs. Augšdaugavas novada pašvaldības kā partnera finansējums projektā sastāda 103 500,00 EUR (pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10%).

Projekta “Parki bez robežām” ilgums ir 31 mēnesis, kopējās izmaksas 700 000,00 EUR, programmas finansējums – 630 000,00 EUR.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Juta Valaine
Mob. +371 65476882
e-pasts: juta.valaine@augsdaugavasnovads.lv