Par projektu „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”

Projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne” 

 

Projekta mērķis: veicināt jauniešu līdzdalību novada attīstībā, jauniešu ieinteresētību palīdzības sniegšanā līdzpilsoņiem, uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanā, motivēt jauniešus pašiem uzņemties iniciatīvu, attīstot labvēlīgu darba vidi Daugavpils novadā.
Projekta ilgums: 04.07.-21.12.2011
Projekta norises vieta: Daugavpils novads
Mērķa grupa: Daugavpils novada jaunatne (16 – 30 gadi)
Projekta ideja – Daugavpils novada pagastu jaunieši lietderīgi pavada brīvo laiku, attīsta dažādas prasmes un iemaņas, praktiski izglītojas darba vietās, attīsta uzņēmējdarbības prasmes, piedalās brīvprātīgajā darbā, tādā veidā aktīvi iesaistoties nodarbinātības jautājuma risināšanā novadā.
Projekta pamatuzdevumi:
 • Aicināt jauniešus brīvprātīgi strādāt sava pagastā,
 • Aicināt jauniešus brīvprātīgi strādāt, braucot uz ārzemēm,
 • Aicināt jauniešus apgūt uzņēmējdarbības prasmes un dibināt uzņēmumus, radot darba vietas sev un citiem,
 • Aicināt jauniešus nodarbināt sevi un citus.
Projekta uzdevumi:
 • Apzināt novada uzņēmumus, valsts iestādes, biedrības, dažādas organizācijas par iespējām nodarbināt jauniešus brīvajā laikā.
 • Izveidot bāzi par organizācijām, kuras piedāvā jauniešiem šīs iespējas.
 • Aicināt jauniešus strādāt šajās iestādēs, organizācijās.
 • Organizēt pagastos brīvprātīgā darba dienas, kurās semināru/praktisko darbu veidā jaunieši uzzina par brīvprātīgo darbu novadā, par brīvprātīgā darba gadu, par brīvprātīgā darba iespējām ārzemēs, izstrādā idejas pagasta brīvprātīgā darba mēnesim.
 • Vākt atsauksmes par brīvprātīgo darbu pagastos, popularizējot brīvprātīgo darbu.
 • Organizēt pagastos nodarbinātības dienas, kurās semināru/praktisko darbu veidā jaunieši attīsta savas uzņēmējdarbības iemaņas.
 • Vienoties par sadarbību ar biznesa inkubatoru – iespēja jauniešiem attīstīt uzņēmējdarbības idejas.
 • Novembrī organizēt noslēguma pasākumu, kurā notiek pagastu jauniešu dalīšanās pieredzē par paveikto projekta laikā, kā arī tiek izteiktas pateicības organizācijām, kuras pieņēma darbā brīvprātīgos, aktīvākajiem brīvprātīgajiem, aktīvākajiem projekta dalībniekiem.
Projekta pasākumu plāns ir sadalīts 5 lielās aktivitātēs:
 1. Tikšanās ar novada domes un pagastu atbildīgajiem par jaunatnes un nodarbinātības lietām novadā.
 2. Brīvprātīgā darba diena pagastos.
 3. Brīvprātīgā darba mēnesis pagastos.
 4. Nodarbinātības diena pagastos.
 5. Noslēguma pasākums visiem pagastiem – dalīšanās pieredzē, nākotnes plāni, pateicības.

Projekta plānu skatīt te.
Projekta aktualitātes lasāmas te.

Projekts ir iesniegts no biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (www.nvoc.lv, kontaktpersona – Daina Kriviņa, DNVOAC brīvprātīgā).

Projekta org-grupa: Daugavpils novada dome, Naujenes pagasta jauniešu grupa “Esam kopā”, Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža”, Skrudalienas pagasta biedrība „Silenes stariņi”.

Kontakti: Daina Kriviņa, 29354884, daina.krivina@dnd.lv

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta aktualitātes
Projekta pasākumu plāns