Atsavināšanas process

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļa aicina zemes nomniekus, dzīvokļu īrniekus iesniegt pieprasījumus par Daugavpils novada pašvaldības zemes, dzīvokļu izpirkšanu 2017. gadā.
Kas var pieteikties zemes, ēku un  dzīvokļu izpirkšanai ?
Pieteikties var zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas šī ēka (būve) un  ar kuru ir noslēgts zemes nomas līgums;    zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas, kas atrodas uz īpašumā esošās zeme;    persona, kura likuma noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, piešķirtas zemes nomas pirmtiesības un par ko noteiktā laika periodā  ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums kā arī zemes īpašnieks, kuram īpašumā esošais  zemes gabals pieguļ zemes vienībai, kurai ir noteikts  „starpgabala” statuss.
Dzīvokļu īrnieks vai viņu ģimenes locekļi, kuram ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgta notariāta apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu un nav īres un komunālo maksājumu parādu, izņemot tos dzīvokļu īrniekus, kuriem dzīvoklis tika  iedalīts kā palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanai un citas personas, kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļā.
Kur var pieteikties ?
Atsavināšanas ierosinājumu (iesniegumu) var iesniegt Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļā, Rīgas ielā 2, Daugavpils 12., 19. kabinetā  vai Daugavpils novada pagasta pārvaldēs, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums. Atsavināšanas ierosinājumu veidlapas atrodamas mūsu mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā pašvaldība pārdod/iznomā – atsavināšana par brīvu cenu.
Kā pašvaldības nekustamais īpašums tiek novērtēts  un kas tiek ņemts vērā?
Pašvaldības nekustamais īpašums tiek novērtēts, pasūtot nekustamā īpašuma novērtēšanu sertificētam vērtētājam, nosakot tirgus vērtību. Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija, atbilstoši sertificēta vērtētāja nekustamā īpašuma tirgus vērtībai, nosaka nosacīto cenu. Parasti nekustamo īpašumu tirgus vērtība tiek noteikta ar salīdzinājumu darījumu metodi, ar šo metodi tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem īpašumiem, par kuriem ir zināma to tirgus vērtība.
Novērtējot piemēram lauksaimniecības izmantojamo zemi  tiek ņemti vērā dažādi kritēriji:
atrašanās vieta-  piekļūšanas iespējas, atrašanās attiecībā pret galvenajām pilsētas automaģistrālēm,  transporta kustība,  tiek izvērtēta apkārtnes teritorija; inženierkomunikācijas nodrošinājums; labiekārtojums, zemes iestrāde; zemesgabala platība, forma, reljefs, tiek ņemta vērā  zemesgabala konfigurāciju, kas nodrošina objekta efektīvu apsaimniekošanu, zemes gabala apgrūtinājumi , kuri bieži vien samazina objekta pievilcību u.c. Novērtējot dzīvokli tiek ņemts vērā atrašanās vieta, piekļūšanas iespējas, stāvs, tehniskais stāvoklis, labiekārtojums u.c.

Būsiet laipni gaidīti
Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļā
Tālrunis uzziņām : 65476827, 654 76739,  29412676  Īpašuma daļas vadītāja Ilze Raščevska un nekustamā īpašuma speciāliste Kornēlija Gailīte

 

Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, atsavināšanu var ierosināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā (skatīt likumu) noteiktās personas:
1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;
2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;
4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Kārtība, kādā notiek Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process (skatīt DND noteikumus Nr.5 28.11.2014.)

ATSAVINĀŠANAS IEROSINĀJUMU IESNIEGŠANA
1. Daugavpils novada domes Pašvaldības īpašuma nodaļā
2. Daugavpils novada pašvaldības pagasta pārvaldē
Pārvalde- nodod Pašvaldības īpašuma nodaļai
Pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma nostiprināšana zemesgrāmatā
Novada domes priekšsēdētāja izdod rīkojumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda
Pagasta pārvaldes atbildīgajam darbiniekam izsniedz pilnvaru darbību veikšanai Valsts zemes dienestā (pasūta nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu u.c. ) un Daugavpils tiesas Zemesgrāmatas nodaļā .
Pagasta pārvalde Īpašuma nodaļai iesniedz šādu dokumentu kopijas: zemesgrāmatas apliecības, zemes robežu, zemes situācijas, zemes apgrūtinājumu plānu, meža inventarizācijas plāna, ēku un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Pārvalde uzstāda Pašvaldības zemēm robežzīmes.
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšana
Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu veic Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – komisija) , pieaicinot sertificētu vērtētāju vai pasūta sertificētā vērtētāja novērtējumu.
Komisija, atbilstoši sertificētā vērtētāja nekustama īpašumā tirgus vērtībai, nosaka nosacīto cenu
Novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atsavināšanas veidu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Īpašuma nodaļa nosūta ierosinātājam atsavināšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacīto cenu un lūdz 4 (četru) mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi.
Ja persona noteiktajā termiņā (4 (četru) mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas) nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības vai saņemts atteikums atsavināt (nopirkt) attiecīgo nekustamo īpašumu. Novada dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa izbeigšanu
Piekrišanas gadījumā persona pārskaita pirkuma maksu uz norādīto novada domes budžeta bankas kontu, sagatavo nekustamā īpašuma pirkuma līguma projektu un pieņemšanas-nodošanas aktu, un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz atsavinātāja vārda.