Lēmumi

– Par Daugavpils novada domes izveidi
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes lēmuma Nr.21 „Par Daugavpils novada domes izveidi”
– Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par Kalkūnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
– Par precizētās Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu
– Par ciema statusa noņemšanas kritērijiem
– Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzībām 2014.-2020.gadiem
Pielikumi
– Par Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra noteikumu Nr.2 “Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par tirgus statusa piešķiršanu
– Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
– Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Daugavpils novada Višķu pagasta Špoģu ciemā
– Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutu tīkla maršrutos
– Par braukšanas maksas kompensāciju sabiedrisko maršrutu tīkla maršrutos atsevišķām personu kategorijām
– DAUGAVPILS NOVADA DOMES DEPUTĀTU, IESTĀŽU VADĪTĀJU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS SISTĒMAS REGLAMENTS
– Lēmums par Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu
– Par Daugavpils novada konkursu “Gada balva sportā 2018”
– Par Daugavpils novada projektu konkursa “Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” paziņojuma formas un komisijas apstiprināšanu
– Par noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
– Par Daugavpils novada domes balvas „Gada cilvēks 2019” piešķiršanu
– Par Daugavpils novada 2020.gada novada nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu
Par grozījumiem Daugavpils novada 2020. gada novada nozīmes pasākumu plānā
– Par Daugavpils novada 2020.gada novada nozīmes pasākumu plāna papildināšanu ar Daugavpils novada basketbola vīriešu komandas dalību Pierobežas līgas čempionāta 3.posmā Sanktpēterburgā
– Par atbalstu amatierkolektīvu dalībai starptautiskos festivālos
– Par Daugavpils novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Investīciju plānu 2020.-2022.gadam
– Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
– Par Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu “Attīsti sevi!”
– Par atklāta projektu konkursa “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” izsludināšanu
– Par atbalstāmo studiju specialitāšu noteikšanu stipendiju konkursam
– Par Daugavpils novada domes konkursu par granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2020.gadā
– Daugavpils novada domes konkursa par granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2020.gadā nolikums
– Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā
– Par izglītojamo ēdināšanu ārkārtējā situācijā
– Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19
– Par speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanu ārkārtējā situācijā
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.2154 “Par speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanu ārkārtējā situācijā”
– Par Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu