Lēmumi

– Par Daugavpils novada domes izveidi
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes lēmuma Nr.21 „Par Daugavpils novada domes izveidi”
– Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā Nr.11 “Par Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
– Par Kalkūnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
– Par precizētās Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu
– Par ciema statusa noņemšanas kritērijiem
– Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzībām 2014.-2020.gadiem
Pielikumi
– Par Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra noteikumu Nr.2 “Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par tirgus statusa piešķiršanu
– Par Daugavpils novada jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursu
– Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
– Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Daugavpils novada Višķu pagasta Špoģu ciemā
– Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutu tīkla maršrutos
– Par braukšanas maksas kompensāciju sabiedrisko maršrutu tīkla maršrutos atsevišķām personu kategorijām
– DAUGAVPILS NOVADA DOMES DEPUTĀTU, IESTĀŽU VADĪTĀJU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS SISTĒMAS REGLAMENTS
– Lēmums par Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu
– Par Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada konkursu “Gada balva sportā 2018”
– Par atbalstāmo studiju specialitāšu noteikšanu stipendiju konkursam
– Par Daugavpils novada projektu konkursa “Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” paziņojuma formas un komisijas apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada domes konkursu par finansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2019.gadā
– Par atklāta projektu konkursa “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” izsludināšanu
– Par noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
– Par Daugavpils novada bāriņtiesu optimizāciju
– Par Vecsalienas pagasta pārvaldes kā iestādes likvidāciju
– Par Daugavpils novada domes konkursu „Saimnieks 2019”
– Par Daugavpils novada bāriņtiesām
– Par Daugavpils novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2019.gadā” 2.kārtu
– Par Daugavpils novada domes balvas „Gada cilvēks 2019” piešķiršanu
– Par Naujenes bērnu namu
– Par Daugavpils novada 2020.gada novada nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu