Saistošie noteikumi

SARAKSTS

– Daugavpils novada pašvaldības nolikums
– Par Naujenes pagasta padomes 2005.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr. 7 „Naujenes pagasta pašvaldības nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
– Par braukšanas maksas atvieglojumiem Daugavpils novada bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos
– Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Daugavpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs
– Par interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtību
– Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
– Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā
– Reklāmas-afišu stendu saraksts
– Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
– Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām
– Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā
– Par bijušo Daugavpils rajona vietējo pašvaldību saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par bijušo Daugavpils rajona vietējo pašvaldību saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā
– Par Daugavpils novada simboliku
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālie pakalpojumi
– Atbalsts mazaizsargātajām personām
– Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpnēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
– Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes izvietošanas kārtību Daugavpils novadā
– Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā
– Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās
– Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
– Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā
– Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
– Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakalpojumi
– Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā
– Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu
– Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā
– Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtību
– Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr. 24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
– Par Daugavpils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošo noteikumu  Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā
– Par Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
– Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā
– Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā
– Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība
– Nolikums par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā
-4.pielikums
– Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
– Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā
-1.pielikums
-2.pielikums
-3.pielikums
-4.pielikums
-5.pielikums
– Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
– LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
– LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
– Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā
– Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
-Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā
-Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā
-Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai
-Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
-Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru
– Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

– Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā

– Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā

– Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā

– Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums

– Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums 
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums 

Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību