Pašvaldības nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsole

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseRīgas iela 2, Daugavpils
Nomas objekta veidsNedzīvojam telpa
Kadastra numurs0500 001 2802
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Nedzīvojamā telpa 0500 001 2805 001- 71.5 m2;

 

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)29.53 EUR (divdesmit deviņi euro 53 centi)
Izsoles solis3.00 EUR (trīs euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 14.04.2021. līdz 23.04.2021.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2021.gada 27.aprīlī plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsDaugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils.
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr.65476739 ar Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāju Ilzi Ondzuli.

NOMAS LĪGUMS
IZSOLES NOTEIKUMI
PIETEIKUMS