Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2021. gada 12. janvārī plkst. 09:00 nekustamais īpašums “Aizvēji” ar kadastra numuru 4470 001 0031, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0230 8.11 ha platībā un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

 Objekta sākotnējā cena –  EUR 12 074.00.

Izsoles noteikumi

2021. gada 12. janvārī plkst. 09:30 nekustamais īpašums “Bērzu kalns 1” ar kadastra numuru 4470 001 0292, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0292 3.73 ha platībā un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 10 404.00.

Izsoles noteikumi

2021. gada 12. janvārī plkst. 10:00 nekustamais īpašums “Irbes” ar kadastra numuru 4470 003 0575, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0575 2.27 ha platībā un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 634.00.

Izsoles noteikumi

2021. gada 12. janvārī plkst. 10:30 nekustamais īpašums “Baloži” ar kadastra numuru 4470 001 0214, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0214 8.42 ha platībā un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 17 792.00.

Izsoles noteikumi

2021. gada 12. janvārī plkst. 11:00 nekustamais īpašums “Veikals-21” ar kadastra numuru 4484 004 0360, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 004 0360 0.0846 ha platībā un atrodas Salienas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 514.00.

Izsoles noteikumi

2021. gada 12. janvārī plkst. 11:30 nekustamais īpašums “Lāčplēši-2” ar kadastra numuru 4496 005 0397, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4496 005 0397 0.99 ha platībā un atrodas Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 644.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 8. janvāra plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 14.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.