Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

20. aprīlī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr. 14, Vecpils iela 5, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4474 900 1875 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 595/12019 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0169 001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 003 0170 002, 4474 003 0170 003, 4474 003 0170 004, 4474 003 0170 005, 4474 003 0170 006, 4474 003 0170 007 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0170.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3 500.00.

Izsoles noteikumi.


20. aprīlī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Zaļumiņi” ar kadastra numuru 4474 004 0289, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0289 1.0958 ha platībā un atrodas Naujenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 820.00.

Izsoles noteikumi.


20. aprīlī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Celiņi” ar kadastra numuru 4486 005 0868, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0867 0.0874 ha platībā un atrodas Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 570.00.

Izsoles noteikumi.


20. aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Kalna lauri” ar kadastra numuru 4498 005 0515, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0515 1.67 ha platībā un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 640.00.

Izsoles noteikumi.


20. aprīlī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “dzīvojamā māja 7.km Nr.2” ar kadastra numuru 4460 501 0001, kas sastāv no divām ēkām- dzīvojamās mājas un palīgceltnes un atrodas Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 939.00.

Izsoles noteikumi.


20.aprīlī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001, un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.

Izsoles noteikumi.


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30) no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 16.aprīļa plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 654 76 739; 263 57 842, 294 12 676.