Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

IZSOLES 

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2021. gada 11. maijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.7, “2”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4498 900 0122 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 439/13191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0631 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0631.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 295.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 11. maijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Zaķi, kadastra numurs 4470 005 0045, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 005 0146 1.54 ha platībā, un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 560.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 11. maijā plkst. 10:00 nedzīvojamo telpu Nr.11, Parka iela 4, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurus 4494 900 0045 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 334/8982 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4494 003 0239 001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4494 003 0240 002, 4494  003 0240 003, 4494 003 0240 004, 4494 003 0240 005, 4494 003 0240 006, 4494 003 0240 007 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4494 003 0239, 4494 003 0240.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1 300.00 .

Izsoles noteikumi


2021. gada 11. maijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4468 003 0150 2.09 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Purenes” ar kadastra numuru 4468 003 0274, un atrodas Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 680.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 11. maijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0079 6.12 ha platībā, uz kura atrodas mežs 5.84 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Saulgrieži” ar kadastra numuru 4470 001 0033, un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12 750.00.

Izsoles noteikumi


2021. gada 11. maijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Auziņas”, kadastra numurs 4450 007 0592, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0592 1.49 ha platībā, un atrodas Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 200.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 294 12 676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021. gada 7. maija plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.