Paziņojums

Paziņojums par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi – Kaupišķi-5” II blokā daugavpils novadā, tabores pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz VVD Daugavpils RVP sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma Nr. DA20SI0013 ietvaros pieņemto Lēmumu par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, tiek uzsākta Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

Darbības ierosinātājs : SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401

Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes „Elerne” iecirknī “Griguliņi – Kaupišķi-5”

Paredzētās darbības vieta ietvers zemes īpašumus:

  • „Kaupišķi – 5” (kadastra Nr. 4492 001 0052), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 4492 001 0052;
  • “Griguliņi” (kadastra Nr. 4492 001 0062), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 4492 001 0062.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto notiks attālināti.

  • Laika posmā no 2020.gada 10.augusta 08:00 līdz 2020.gada 14.augustam 17:00 Interneta vietnē https://www.l4.lv/ sadaļā “Jaunumi” tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes  rakstot uz  e-pasta adresi gavena@gmail.com.
  • gada 12.augustā laika posmā no 16:00 līdz 17:00 tiks nodrošināta tiešsaistes videokonference, saite uz videokonferenci tiks publicēta Interneta vietnē https://www.l4.lv/, iepriekš rakstot uz e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com saiti varēs saņemt arī E-pastā.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:

  • Daugavpils novada domes telpās 10. kabinets, Rīgas iela 2, Daugavpils, darba dienās, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa telefonu (+371) 654 22215;
  • Interneta vietnē https://www.l4.lv/ sadaļā “Jaunumi”
  • priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:
  • Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas lapa: vpvb.gov.lv)

 Ņemot vērā saistībā ar  COVID-19 vīrusa pandēmiju noteiktos drošības pasākumus, lūdzam izvēlēties iespēju ar informatīvo materiālu  iepazīties attālināti