Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai

Daugavpils novada domē 2017.gada 28.jūnijā saņemts iesniegums paredzētās darbības akceptēšanai.

Paredzētā darbība: Kūdras ieguve (kūdras lauku paplašināšana) kūdras atradnē “Nīcgales purvs”  Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Norises vieta: “Nīcgales purvs”  Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Ierosinātājs: SIA “LaFlora” reģ.Nr. 40003258598 Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003, Latvija

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.13 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Laflora” paredzētajai darbībai – kūdras ieguvei (kūdras ieguves lauku paplašināšanai) kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā  sniegts 2017.gada 15.jūnijā (derīgs līdz 2020.gada 15.jūnijam).

Ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakciju var iepazīties:
SIA “Laflora” tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” http://www.laflora.lv/lv/uznemums/jaunumi/nicgales_purva_ivn/ , kā arī šeit:

Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē “Nīcgales Purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētais ziņojums

Zinojuma pielikumi: 1.-21. pielikums

Pārskats par ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojuma paredzētajai darbībai „Nīcgales purva” kūdras atradnes kūdras ieguves lauku paplašināšanai veiktajiem labojumiem

 

Turpmākās darbības: Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, pašvaldība, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.