Personas datu aizsardzības politika

Daugavpils  novada domes

Personas datu aizsardzības politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada dome, konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, reģistrācijas numurs: 90009117568, juridiskā adrese Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5422
 2. Daugavpils novada domes kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Sigita Smane. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Daugavpils novada domes juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar  punktu.
 3. Daugavpils novada domes kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir datuaizsardziba@dnd.lv
 4. Personas datu aizsardzības speciālists ir

Vispārīgie noteikumi

 1. Daugavpils novada domei, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām.
 2. Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē.
 3. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Daugavpils novada domes pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Daugavpils novada domes darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Daugavpils novada domi
 4. Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi, Daugavpils novada domes saistošie noteikumi), Daugavpils novada domei ir nepieciešamība apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai Daugavpils novada dome izpildītu savas funkcijas un  pienākumus.
 5. Daugavpils novada dome ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt pašvaldības stingro apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Daugavpils novada domi, tā centīsies nodrošināt personas datu, kuri tiek apstrādāti, drošību.
 6. Daugavpils novada dome ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, iesniedzot iesniegumu, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem uzliktās funkcijas un uzdevumus.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Daugavpils novada dome apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Bibliotēkas apmeklētāju uzskaite;
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijai;
  • Dzīvesvietas deklarēšanai;
  • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
  • Sociālās palīdzības administrēšanai;
  • Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
  • Administratīvo pārkāpumu izskatīšanai;
  • Izglītojamo un pedagogu uzskaite;
  • Korespondences nodrošināšanai;
  • Personālvadības nodrošināšanai;
  • Noslēgto līgumu datubāzes uzturēšanai;
  • Būvvaldes procesu administrēšanai;
  • Iedzīvotāju reģistrēšanai dzīvokļu rindā;
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu;
  • Publisko iepirkumu organizēšanai;
  • Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai;
  • Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanai/iznomāšanai;
  • Sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Daugavpils novada dome apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
  • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.
 • Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, mēs to lūgsim Jums sniegt.
 • Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai savādāk  kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

Personas datu apstrāde

 1. Daugavpils novada dome apstrādā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Daugavpils novada dome pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Personas datu apstrādi var veikt Daugavpils novada domes darbinieks vai kāds no Daugavpils novada domes apstrādātājiem, ar ko Daugavpils novada domei ir noslēgts līgums.
 3. Daugavpils novada dome aizsargā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Daugavpils novada domes saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 4. Daugavpils novada domei, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 

Datu aizsardzības principi

 1. Daugavpils novada domei:
  • apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
  • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
  • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
  • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
  • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem;
  • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
  • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu kategorijas

 1. Daugavpils novada dome apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus.
 2. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība,  u.c.
 3. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

Informācijas apmaiņa

 1. Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.
 2. Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Daugavpils novada dome izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.
 3. Daugavpils novada dome iespējams Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.
 4. Daugavpils novada dome iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.
 5. Sniedzot pakalpojumus, mēs sniegsim Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā  mūsu vārdā, vai arī ar kuriem mēs apmainīsimies ar informāciju un Jūsu personas datiem.
 6. Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.
 7. Mēs neizmantosim Jūsu personas datus komerciāliem sūtījumiem, ja vien Jūs tieši nebūsiet mums sniedzis savu piekrišanu to darīt.

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

 1. Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
 2. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu saglabāšana

 1. Daugavpils novada dome saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

Jūsu tiesības

 1. Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.
 2. Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.
 3. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 4. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Tomēr ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvais akts nosaka pienākumu saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 5. Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.
 6. Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 7. Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
 8. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana. Jums ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs.
 9. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē Daugavpils novada domē vai tās struktūrvienībā, iestādē;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@dnd.lv.

Informācijas apkopošana elektroniski

 1. Daugavpils novada domes mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
 2. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.
 3. Daugavpils novada domes mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Daugavpils novada dome nenes atbildību.
 4. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast katrā pašvaldības interneta mājas lapā.

Videonovērošana

 1. Daugavpils novadā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, cilvēku un transporta plūsmu kontrolei, metroloģisko apstākļu monitoringam.
 2. Videonovērošanu novadā veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, bezpilota gaisa kuģus un cita veida lidaparātu lidojumus, kas nav kvalificējami kā gaisa kuģi vai citas ierīces, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.
 3. Pirms videonovērošanas zonas ir izvietotas informatīvās videonovērošanas brīdinājuma zīme par veikto videonovērošanu.
 4. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

 Daugavpils novada domes sēdes tiešsaistes pārraides

 1. Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Daugavpils novada domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, un vēlāk tās ir pieejamas pašvaldības mājas lapā. Šajās tiešsaistes pārraidēs tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti un Daugavpils novada pašvaldības darbinieki, kad tās sanāksmēs runā un debatē.

Datu aizsardzības pārkāpums

 1. Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no Daugavpils novada domes, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar Daugavpils novada domes datu aizsardzības speciālistu Sigitu Smani, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Sūdzības un komentāri

 1. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā Daugavpils novada dome apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei vai Daugavpils novada domes datu aizsardzības speciālistam.
 2. Tāpat Jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.