Pieņemts novada pašvaldības budžets 2019. gadam

31. janvāra domes sēdē ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2019. gada budžets. Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada budžets ir sagatavots apstākļos, kad joprojām nav  pieņemts likums par valsts budžetu 2019.gadam. Virkne Daugavpils novada budžeta ieņēmumu plānoti, pamatojoties uz Finanšu ministra 2018. gada 18.decembra rīkojumā Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam” noteikto. Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada budžeta projekta izdevumu noteikšanas pamatprincipos tika noteikts, ka budžeta izdevumi 2019.gada pamatbudžetā tiek plānoti, nepārsniedzot 2018.gadam paredzēto uzturēšanas izdevumu apjomu.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019.gadam tiek plānoti  25,1 milj. euro apmērā, tas ir 1080 eiro uz vienu iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018. – 23236). Kopējie izdevumi  pēc funkcionālajām kategorijām tiek plānoti 26,2 milj. euro, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2,7 milj. euro un aizņēmumi 2,1 milj. euro. Gada laikā jāatmaksā iepriekš izmantotie aizņēmumi 2,9 milj. euro. Uz šo brīdi plānots 0,8 milj. euro liels naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām. Daugavpils novada pašvaldības budžets apstiprināts ar nosacījumu, ka tas var tikt grozīts ar brīdi, kad stājas spēkā likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”. Šobrīd pašvaldības 2019.gada budžetā  nav iekļauti izdevumi iecerēm, kuras iezīmētas Investīciju plānā 2017.-2019.gadam un  kurām nav skaidrs finansēšanas avots. Pašvaldības budžets ir sagatavots pamatojoties uz bāzes izdevumu apjomu, kā arī ņemti vērā un iekļauti budžetā projekti un pasākumi, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības fondiem, no Valsts budžeta programmām un citiem ar novada domes lēmumu atbalstītiem īpašiem mērķiem. Bāzes uzturēšanas izdevumu, kurus sedzam no pašvaldības līdzekļiem, pieaugums pret 2018.gadu sastāda 200,8 tūkst. eiro, jo paredzam dažu izmaksu sadārdzināšanos, piemēram skolēnu ēdināšanas, medmāsu un pedagogu atlīdzības,  degvielas, kurināmā cenas pieaugums, maksa citām pašvaldībām par novadā deklarētajiem bērniem, kuri saņem izglītības pakalpojumu citā pašvaldībā.

Pašvaldības budžeta galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tie ir 30% no plānotajiem ieņēmumiem un sastāda 7,7 milj. euro.

Pašvaldības ieņēmumu daļa ir arī nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi. Par nekustamo īpašumu nodokļiem, parādu un soda naudu maksājumiem ieplānoti 1,2 milj.eiro, un tie sastāda 5 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dabas resursu nodoklis plānots 675 tūkst. eiro apmērā, un tie ir 3 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi 224 tūkst. eiro apmērā, un tas ir 1 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti 182 tūkst. eiro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 1,7 milj. eiro un sastāda 7 % no pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem (0,7 miljoni eiro) un ieņēmumi par nomu un īri (0,4 miljoni eiro).

Ārvalstu finanšu palīdzība plānota 84,5 tūkst. eiro apmērā Eiropas Savienības fondu projektiem. Maksājumi no citām pašvaldībām plānoti 337,8 tūkst. eiro, ko Daugavpils novads paredz saņemt galvenokārt par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem skolēniem, kuri veic apmācību mūsu novada izglītības iestādēs, bet deklarētā dzīves vieta ir citā novadā.

Maksājumi no valsts budžeta sastāda 54 % no pamatbudžeta ieņēmumiem un 2019. gadam plānoti 13,5 miljoni eiro apmērā. Lielāko daļu no tiem sastāda dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 6,5 milj. eiro, kuru kopš 2016. gada nosaka pēc vērtēto ieņēmumu apjoma un izlīdzināmo vienību skaita pašvaldībā.

Daugavpils novada pašvaldības budžeta izdevumi 2019. gadam uz šo brīdi  ieplānoti 26,2 milj. eiro apmērā, kuri novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, no tiem:

-Sociālajai aizsardzībai plānoti līdzekļi 4,7 milj. eiro apmērā, veselībai – 0,3 miljoni eiro, kas kopā sastāda 19 % no pašvaldības izdevumiem.

-Izglītības nozarei plānoti 6,6 miljoni eiro, kas sastāda 25 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

-Kultūras un sporta nozarē ieplānoti līdzekļi 2,5 miljoni eiro apmērā, kas sastāda 10 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

-Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānotais finansējums ir 2,5 miljoni eiro un sastāda 9 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

-Vides aizsardzībā plānoti 0,7 milj. eiro, kas sastāda mazāk kā 1 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

-Ekonomiskajai darbībai ieplānots 3,1 miljons eiro, kas sastāda 17 % no kopējiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Lielāko daļu no tiem sastāda izdevumi ielu un ceļu uzturēšanai – 1,0 miljoni eiro. Kopš 2017. gada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļi tiek atspoguļoti pamatbudžetā un tie 2019.gadam kā valsts mērķdotācija piešķirti 2018.gada līmenī, 1 miljona eiro apmērā.

-Vispārējiem valdības dienestiem – izpildvaras uzturēšanai kopumā plānoti 4,9 miljoni eiro, kas sastāda 19 % no visiem pašvaldības budžeta izdevumiem. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem – 100 000 eiro.

Daugavpils novada budžeta ilgtermiņa saistības kopā ar bankas noteiktajiem procentiem sastāda 19,6 miljonus eiro, no kuriem 2019. gadā jāatmaksā 1,5 miljoni eiro. Saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 7,25 %.

Uz šo brīdi apstiprinātais novada 2019. gada budžets vērtējams kā pašvaldības funkciju pildīšanai nepieciešamo uzturēšanas izdevumu un dažādu uzsākto ES atbalsta fondu projektu īstenošanai nodrošinošs, kas tālāk nepieciešams novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem. Budžets apstiprināts ar nosacījumu, ka pašvaldības iestāžu ikmēneša izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 1/12 daļas apmēru no budžetā plānotajiem izdevumiem, un ka visi pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par pašvaldības 2019.gada budžetu, var tikt grozīti ar brīdi, kad stājas spēkā likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”.

FOTOGALERIJA

Ziņojumu par 2019. gada novada pašvaldības budžetu domes sēdē sniedza Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne.