Pirms jaunā mācību gada cēliena izvērtēta novada skolu gatavība

Gatavojoties jaunajam mācību cēlienam, skolu pieņemšanas darba grupa devās uz Daugavpils novada izglītības iestādēm, lai novērtētu to gatavību audzēkņu sagaidīšanai.

Novadā darbojas 13 vispārizglītojošās skolas, tostarp 5  vidusskolas, 8 pamatskolas, viena speciālā izglītības iestāde, divas pirmsskolas izglītības iestādes un novada sporta skola. Katrā skolā ir pirmsskolas grupiņas.

Vispārizglītojošajās skolās šogad no 1. līdz 12. klasei mācīsies 1321 skolēni, savukārt pirmsskolas grupiņas apmeklēs 471 bērni. Medumu speciālajā internātpamatskolā mācīsies 77 izglītojamie.

Lielākā skola pamatskolu grupā pēc skolēnu skaita ir Lāču pamatskola, tajā mācās 122 izglītojamie, savukārt lielākā vidusskolu grupā arvien Špoģu vidusskola, kurā mācās 283 audzēkņi.

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska stāsta, ka izvērtēšanā liela uzmanība ik gadu tiek pievērsta skolu fiziskajai videi. Skolas un bērnu dārzi saviem spēkiem iedalītā budžeta finansējuma ietvaros ir veikuši telpu kosmētisko remontu un citus remontdarbus, kā arī iezīmējušas svarīgākās problēmas skolas fiziskās vides uzlabošanai, kas jārisina nākamgad. Tā, Vaboles vidusskolā nepieciešama logu nomaiņa fiziskas un matemātikas kabinetos, kā arī interaktīvās tāfeles iegāde pirmsskolai. Kalupes pamatskolā nākotnes plānos iezīmēta stadiona labiekārtošana, kā arī risināms jautājums par drošas vides nodrošināšanu objektos ar paaugstinātu bīstamību, kas atrodas blakus skolas teritorijai. Špoģu vidusskolā jaunajā mācību gadā nepieciešama digitālo tehnoloģiju iegāde mācību procesa nodrošināšanai un ārējās vides uzlabošana, savukārt Randenes pamatskolā – sporta laukuma un skolas teritorijas labiekārtošana, mājturības un tehnoloģiju kabineta apgaismojuma nomaiņa. Sventes vidusskolā vēl joprojām ļoti nepieciešama sporta laukuma rekonstrukcija, kā arī rotaļu laukuma aprīkojuma maiņa.

Pēc skolu direktoru vārdiem, biežāk 9. klašu absolventi izvēlas mācības dzīvesvietai tuvāk pieejamā vidusskolā vai dodas uz profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, savukārt 12. klašu absolventi dodas studēt augstākās izglītības iestādēs, citi – aizbrauc uz ārzemēm.

Vēl joprojām skolās trūkst pedagogu. Biķernieku pamatskolā – bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas, Kalupes pamatskolā – informātikas, krievu valodas, angļu valodas, Medumu pamatskolā – sporta un sociālo zinību skolotājs, Naujenes pamatskolā –mūzikas skolotājs, Randenes pamatskolā – ģeogrāfijas skolotājs, Salienas vidusskolā – literatūras skolotājs vidusskolā un ģeogrāfijas skolotājs, Silenes pamatskolā –informātikas skolotājs, Sventes vidusskolā – informātikas skolotājs.

FOTOGALERIJA