Daugavpils novada dome īsteno projektu „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”

2020. gada 5. februārī Daugavpils novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta” projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037, īstenošanu.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Daugavpils novada teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā DI) plānā 2017. – 2020. g. paredzētos infrastruktūras risinājumus. Saskaņā ar apstiprināto Latgales plānošanas reģiona DI plānu, Daugavpils novada pašvaldības teritorijā plānots izveidot šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājumus:
grupu dzīvokļu izveide Skolas ielā 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novadā pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), plānotais klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā – 16 ;
– divu dienas aprūpes centru izveide: “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads; “Skrudaliena”, Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads pieaugušām personām ar GRT, plānotais klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā – 35 ;
specializēto darbnīcu izveide Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, pieaugušām personām ar GRT, plānotais klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā – 20 ;
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide Daugavas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), plānotais klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā – 24 ;
ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, plānotais klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā – 8 ;
jauniešu mājas izveide Daugavas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, plānotais klientu skaits pakalpojuma sniegšanas vietā – 8.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 910 188,50 jeb 67,62%; Valsts budžeta finansējums EUR 48 186,45 jeb 3,58% pašvaldības finansējums EUR 387 629,43 jeb 28,80%.

Aktivitāšu īstenošanas laiks: 21 mēnesis no 2020.gada 5.februāra -2021.gada 30. septembris.

Informācija:
Projekta koordinatore Guna Smelcere,
Tār. 65476882, guna.smelcere@dnd.lv