KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BIĶERNIEKU PAMATSKOLĀ”

Projekta Nr.:KPFI-15.2./18

 
Projekta īstenošanas laiks: 16.12.2013.-30.06.2014.
Finansējuma saņēmējs: Biķernieku pamatskola
Finansējuma apjoms:

kopējas izmaksas EUR 213 880,

attiecināmās izmaksas EUR 195 844,

KPFI finansējums 61.49% EUR 120 418, līdzfinansējums 38.51% EUR 75 426

Projekta aktivitātes: Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Plānotais oglekļa dioksīda emisijas samazinājums:vismaz 50865.90 kg CO/gadā
Informācijai:

Guna Smelcere, projekta vadītāja

65476882, guna.smelcere@dnd.lv