LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”

Projekts nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam ietvaros

Īstenošanas laiks         10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)

Projekta mērķis            Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekta īss apraksts  

Projekta īstenošanas laikā tiks uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi nodrošinot komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Daugavpils novadā sociālo pakalpojumu uzlabošanai tiks iegādāts transports, nepieciešamais aprīkojums, paverot iespēju mobilās brigādes speciālistiem sniegt palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem viņu dzīvesvietā, kā arī speciālisti piedalīsies teorētiskajās apmācībās, pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas aktivitātēs.

           

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR

Daugavpils novada pašvaldības daļa: 91 250,97 EUR

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 77 563,32 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%): 4562,55 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 9125,10 EUR

 

Projekta partneri         

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv

Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv

Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv

Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv

Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv

Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt

Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt

 

Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Juta Valaine
Mob. +371 65476882
e-pasts: juta.valaine@dnd.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

AKTUALITĀTES
PROJEKTA “AGING IN COMFORT” DARBA GRUPAS TIKŠANĀS
MĀCĪBU VIZĪTE ZVIEDRIJĀ
SOCIĀLĀ APRŪPE DZĪVESVIETĀ ZVIEDRIJĀ BALSTĪTA UZ VĒRTĪBĀM
SENIORIEM APRŪPI MĀJĀS NODROŠINĀS SPECIALIZĒTA MOBILĀ BRIGĀDE
MOBILO BRIGĀŽU SPECIĀLISTIEM NORITĒJA APMĀCĪBAS
Metodoloģiska rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem
MOBILO BRIGĀŽU SPECIĀLISTI DALĀS ZINĀŠANĀS
DAUGAVPILS NOVADAM PIEGĀDĀTA MOBILĀS BRIGĀDES SPECIALIZĒTĀ MAŠĪNA
DAUGAVPILS NOVADA PĀRSTĀVJI PIEDALĪJĀS PROJEKTA “AGING IN COMFORT” KONFERENCĒ RĒZEKNĒ