Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā

Finansējuma saņēmējs Augšdaugavas novada pašvaldība
Nacionālais projekta partneris Biedrība “Višķu attīstībai”
Donorvalsts/internacionālais projekta partneris Henric Johansson Konsult
Līguma Nr. un datums 15.07.2021.
Projekta nosaukums Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā
Līguma slēgšanas datums 15.07.2021
Projekta sākums 01.08.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Grantu finansējums 1 429 861.00€
Saņēmēja līdzfinansējums 252 328.00€
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija* Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” mērķis ir vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava”, Augšdaugavas novadā ar kadastra Nr.44980050048 un zemes vienības apzīmējumu 44980050708, ar kopēja platību 3,94 ha, sanācija, lai panāktu augsnes un grunts kvalitātes uzlabošanu un novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi.
Ar projektā izvirzīto mērķi tiek risinātas šādas problēmas: vēsturiski piesārņotas vietas attīrīšana – paredzēts likvidēt piesārņojuma avotus (atbrīvot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, pazemes un virszemes infrastruktūru un grunti no naftas produktiem), veicot sanācijas darbus un revitalizējot piesārņojuma areālu, kā arī demontēt tvertnes un infrastruktūras iekārtas. Projekta mērķu sasniegšanā ir iesaistīti projekta partneri: 1) Latvijas biedrība “Višķu attīstībai”, kas nodrošinās sabiedrības informētību par vēsturiskā piesārņojuma ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī iespējamiem klimata pārmaiņu riskiem, kas var pastiprināt šo ietekmi; 2) Norvēģijas partneris Henric Johansson Konsult nodrošinās starptautisku pieredzes apmaiņu starp iesniedzēju, iesaistītajām sadarbības organizācijām un uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm Norvēģijā.
Plānotās aktivitātes:
– Sanācijas pakalpojums un infrastruktūras demontāžas būvdarbi;
– Ar sanācijas pakalpojumu un infrastruktūras demontāžas būvdarbu īstenošanu saistītie pakalpojumi (AU, BU);
– Monitoringa tīkla izveide;
– Pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi;
– Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa
– Komunikācija un publicitāte.

Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs labums no vides piesārņojuma samazinājuma un saņems informāciju par šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.
Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

*Sanācija – piesārņotas vietas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība vai vide netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai
eeagrants.org

Projekta aktivitātes:
UZSĀKTS VĒSTURISKĀ PIESĀRŅOJUMA SANĀCIJAS PROJEKTS
SKOLĒNUS AICINA RADOŠI IZPAUSTIES PAR KLIMATA PĀRMAIŅĀM