Publiskā apspriešana par koku ciršanu Spruktu kapos

Pamatojoties uz MK 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 3 (trīs) bērzu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 008 0170, Spruktu kapu teritorijā.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 21.09.2021. līdz 11.10.2021.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā iesniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai pēc iepriekšēja pieraksta, ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 65476842, (kontaktpersona Ē.Karņicka).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.