Publiskā apsriešana par koku ciršanu Višķos

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

1) vienu apsi un vienu osi Špoģu ciemā pie Špoģu katlu mājas, jaunās katlu mājas teritorijas labiekārtošanai;

2) trīs vītolus estrādes teritorijā;

3) vienu ozolu Višķu tehnikuma ciemā pretī mājai Nr. 1.;

4) četrus elkšņus un vienu kļavu pie pagasta pārvaldes ēkas.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 25. novembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2018. gada 27. novembrī: Višķu tehnikumā pie mājas Nr.1 plkst. 9.30, Višķu tehnikumā pie estrādes plkst. 9.40, Špoģos pie katlu mājas plkst. 9.50, Špoģos pie pārvaldes ēkas plkst. 10.10.