Pilnveidos Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehnisko bāzi

8. jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums ņemt Valsts kasē aizņēmumu 234 490 eiro apmērā investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai.

Projekta mērķis ir pilnveidot Ilūkstes Raiņa vidusskolas un tās filiāļu materiāltehnisko bāzi atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu veselībai drošos apstākļos.

Lai tiktu nodrošināta mērķa sasniegšana, Ilūkstes novada pašvaldība plāno veikt mācību telpu iekārtošanu, pilnveidošanu ar mūsdienīgu IT un tehnoloģiju nodrošinājumu Ilūkstes Raiņa vidusskolā un filiālēs (Ilūkstē, Subatē). Ņemot vērā izglītojamo skaitu un tendences, kā arī īstenoto Administratīvi teritoriālo reformu, kvalitatīva un efektīva izglītība Ilūkstes pilsētā, kas ir lielākā pilsēta Augšdaugavas novadā un lauku teritorijā (Subates pilsētā), arī nākotnē ieņems prioritāru nozīmi lauku reģionu un administratīvās teritorijas attīstībai.

Īstenojot investīciju projektu, Ilūkstes Raiņa vidusskolas (Raiņa iela 49, Ilūkste) ar tās filiālēm (Stadiona iela 1, Ilūkste un Tirgus laukums, Subate) mācību telpas tiks nodrošinātas un pilnveidotas ar mūsdienīgu tehnisko bāzi – portatīvie datori, stacionārie datori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu interaktīvu displeju, projektori, pārvietojams auditorijas galds, u.c.). Kvalitatīva un mūsdienīga materiāltehniskā bāze nodrošinās kvalitatīva izglītības pakalpojuma sniegšanu lauku reģionos līdzvērtīgi izglītības iestādēm valstspilsētās, sekmējot pedagogu darba efektivitāti un veicinot skolēnu motivāciju mācību procesā.

Ilūkstes Raiņa vidusskola patstāvīgi gada budžeta ietvaros un iespēju robežās līdz šim rūpējās par izglītības iestāžu materiāltehnisko nodrošinājumu, kas arī šobrīd ir nepietiekams un nepietiekami atbilstošs attālināta mācību procesa nodrošināšanai. Iegādātie materiāli, iekārtas un aprīkojums turpmāk tiks izmantots pamatskolas un vidusskolas izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai.8. Projekts tiks īstenots jau šogad.