Špoģu vidusskolas mācību procesa modernizācijai iegādāsies robotus

Daugavpils novada dome parakstīja Sadarbības līgumu ar  Latgales reģiona attīstības aģentūras  par dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā  LLI-542 “IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās” – RoboNet.

Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt cilvēkresursu kompetences IT programmēšanas un robotikas jomā Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionā. Šobrīd IT programmēšanas un robotikas apmācības reģionos ir stipri ierobežotas gan pasniedzēju, gan materiālās bāzes trūkuma dēļ, tāpēc šīs problēmas risinājumam tiks īstenots RoboNet projekts.

Projekta īstenošanas gaitā plānots iegādāties modernu robotehnikas aprīkojumu vairāku pašvaldību skolām Latgalē un Lietuvā, lai  modernizētu izglītības procesu un paaugstinātu skolu kompetences līmeni programmēšanas un robotikas priekšmetu pasniegšanā skolēniem.  Tādējādi tiks nostiprināta kapacitāte STEM (zinātne, tehnoloģijas, tehnikas un matemātikas disciplīnas) izglītības modeļa ieviešanai 14 vispārizglītojošajās skolās Latgalē. Daugavpils novadā plānots uzstādīt robotehnikas aprīkojumu Špoģu vidusskolā.

Projekta ietvaros iesaistītajās skolās tiks apmācīti 30 pasniedzēji, tostarp divi pasniedzēji no Špoģu vidusskolas, sagatavota atbilstoša mācību literatūra latviešu un lietuviešu valodās un izveidota mācību materiālā bāze ar programmējamiem robotiem. Tiek plānots, ka jau šogad 420 skolēni no projektā iesaistītajām skolām uzsāks interešu izglītības mācības programmēšanā un robotikā. Pārbaudīt jauniegūtās zināšanas un prasmes skolēni varēs robotehnikas sacensībās, kas tiks rīkotas Latgalē un Lietuvā. Spēcīgākajām komandām būs nodrošināta arī dalība robotu sacensībās Robotex Tallinā, Igaunijā.

Projekta vadošais partneris ir Latgales reģiona attīstības aģentūra, bet partneris Lietuvā ir Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas sekretariāts.
Projektu plānots īstenot 2021./2022. mācību gadā.
Projekta kopējais budžets ir 369 330 eiro, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 5% Valsts budžeta līdzekļi, bet 10% ir pašvaldību līdzfinansējums.
Projekta ietvaros kopējā finansējuma daļa Daugavpils novadam sastāda 26 254 eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums būs 10% jeb 2625 eiro.