Studējošie jaunieši varēs pieteikties pašvaldības stipendijai

Šogad tiks turpināta Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu. Šī programma paredz, ka ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas, savukārt stipendijai var pieteikties jebkurš novadā deklarētais studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.

Lai noteiktu atbalstāmās studiju specialitātes, tika aptaujāti 162 novada uzņēmēji, no kuriem atsaucās tikai četri, kuriem vajadzīgi speciālisti. Saņemti divi pieteikumi no SIA “Meliors Krauja” un pa vienam pieteikumam  no SIA “Grīvas poliklīnika” un SIA “Kļavas V”. Uzņēmēji vēlas piesaistīt ceļu būves inženierus, laukkopības speciālistu ar specializāciju lopkopībā, krievu valodas kā svešvalodas pedagogu ārzemnieku apmācībai un logopēdu/audiologopēdu.

1. februārī Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē deputāti noteica 2021./2022. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils novada pašvaldības stipendijas.
Tika atbalstīts bakalaurs inženierzinātnēs. Šajā specialitātē stipendijai var pieteikties divi topošie speciālisti, kuri ir vismaz 1. kursa studenti.
Otrā atbalstāmā specialitāte ir logopēds/audiologopēds. Šajā specialitātē stipendijai varēs pieteikties viens topošais speciālisti, kurš ir vismaz 1. kursa students.
Par trešo atbalstāmo specialitāti tika noteikts krievu valodas kā svešvalodas pedagogs (ar angļu valodu kā otro valodu), paredzot piešķirt stipendiju vienam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 2. kursa students.
Ceturtā atbalstāmā specialitāte ir lauksaimniecības speciālists ar specializāciju lopkopībā, kurā plānots piešķirt stipendiju vienam topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students.

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Ikmēneša stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspusēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties students neatkarīgi no  deklarētās dzīvesvietas vau mācību iestādes.

Gan ikmēneša, gan vienreizējās stipendijas saņēmējam pēc augstskolas beigšanas vismaz trīs gadus ir garantēts darbs attiecīgajā specialitātē Daugavpils novadā, kā arī prakse mācību laikā.

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu tiks izsludināta vasarā un stipendijām varēs pieteikties līdz šī gada 1. septembrim. Jāpiebilst, ka topošajiem speciālistiem pašvaldība sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Pašlaik novada pašvaldība maksā stipendiju sešiem studentiem. Šogad budžetā pašvaldības stipendijām ieplānoti 19 500 eiro, no kuriem 8000 eiro plānoti četru jauno stipendiātu finansēšanai.