Te ir darbs: kultūras darba vadītājam

 DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE (Reģ.Nr.90000295873), izsludina vakanci KULTŪRAS DARBA VADĪTĀJA amatam (amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1431 19). Pilna slodze. Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

D a r b a  p a m a t p i e n ā k u m i:

 • organizēt novada kultūras darba speciālistu, amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālās pilnveides un mūžizglītības procesu.
 • koordinēt novada  amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistīt  tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesā.
 • sniegt priekšlikumus un izstrādāt pašvaldības iekšējos normatīvos dokumentus kultūras darba organizācijas un pilnveidošanas jautājumos;
 • sniegt konsultācijas un  ieteikumus  novada  kultūras institūcijām  kultūras darba organizatorisko  problēmu risināšanā;
 • dokumentēt un analizēt informāciju par kultūras procesiem novadā un kultūras institūciju darbību;
 • piedalīties novada kultūras pasākumu organizēšanā un norisē.

P r a s ī b a s  k a n d i d ā t i e m:

 • vidējā profesionālā izglītība kultūras jomā vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, kas papildināta ar speciālām zināšanām kultūras darba organizācijā;
 • zināšanas par kultūras nozares procesiem, Dziesmu un deju svētku kustību;
 • izpratne par kultūrpolitiku;
 • pieredze kultūras darba  plānošanā un procesu vadībā;
 • kultūras menedžmenta un mārketinga principu pārzināšana;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu;
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas.

 D a r b a   v i e t a:

 • Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils.

 D a r b a   a l g a:

 • EUR 726 līdz nodokļu nomaksai.

P i e t e i k u m a   d o k u m e n t i:

 • motivēts pieteikums;
 • CV;
 • izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Mēs piedāvājam radošu un intensīvu darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, iespējas attīstīties un personīgi izaugt, profesionāli pilnveidoties.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt uz Daugavpils novada Kultūras pārvaldes e-pastu vakance@dnkp.lv  vai iesniegt personīgi pēc adreses Dobeles iela 30, Daugavpils, 2 stāvs, vadības daļā līdz š.g. 7.oktobrim. Tālrunis uzziņām 65476832; 65431801.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV – 5401.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Daugavpils novada Kultūras pārvalde informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Pēc konkursa noslēguma personas dati tiks iznīcināti.

Pēc pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšanas ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies rakstiski vai telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.