Zemniekiem un biedrībām pieejams finansējums bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 25. septembra sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursu aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana” bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai dabas daudzveidības saglabāšanai, ko nosaka spēkā esošs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT) dabas aizsardzības plāns vai kuru nepieciešamību nosaka sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums. Daugavpils novadā zemniekiem un biedrībām pieejams finansējums bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai aizsargājamo ainavu apvidos “Augšdaugava” un “Augšzeme”.

Projekta ietvaros atbalstāmi sekojoši pasākumi:

  1. dabisko zālāju atjaunošanas pasākumi paredzēti ĪADT un tām piegulošās platībās ar kopējo minimālo atjaunojamo platību vismaz 10 ha: (prioritārās ĪADT – dabas parki “Abavas senleja”, “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Engures ezers”, “Kuja”, “Ogres ieleja”, “Pape”, dabas liegumi “Ances purvi un meži”, “Sventājas upes ieleja”, “Diļļu pļavas”, “Burgas pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Lubāna mitrājs”, “Mugurves pļavas”, “Randu pļavas”, aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Veclaicene”, “Vestiena”, “Ziemelgauja”, nacionālie parki “Gaujas nacionālais parks”, “Ķemeru nacionālais parks”, “Rāznas nacionālais parks”);
  2. dabisko zālāju atjaunošanas pasākumi palieņu teritorijās gan ĪADT, gan ārpus ĪADT (applūstošas platības uz lauksaimniecības zemēm) ar kopējo minimālo atjaunojamo platību vismaz 10ha.

Viena projekta ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu pasākumu.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 200 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms nepārsniedzot kopējas tiešās attiecināmās izmaksas – 1000 EUR/ha.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, zemnieku saimniecība, pašvaldība, kuras valdījumā vai turējumā esošā īpašumā, kurā netiek veikta un netiek plānota saimnieciskā darbība, tiks īstenotas projekta aktivitātes.

Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 15 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 30.oktobris.

Projektu konkursa nolikums un to pielikumi elektroniski ir pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.