Tiek pārdots nekustamais īpašums “Skalbes” Kalkūnes pagastā

Daugavpils novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu „Skalbes” ar kadastra numuru  4460 005 0341 –  lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0338  9.77 ha platībā, kas atrodas Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. Nosacītā cena 17 494,00 euro ( septiņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro 00 centi). Tālruņi uzziņām: 29412676, 26357842.