“Tolka lela, tolka moza” Juzefovas parkā

Sanākot kopā Naujenes pamatskolas skolēniem, pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekiem, izmantojām iespēju, rudens skaistajā dienā pulcēties uz vēl vienu talku. Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros Naujenes pagasta pārvaldei piešķirts finansējums – EUR 250, par kuru iegādāti koku stādi. Juzefovas parka augu sugu bagātību papildinājām ar kļavām, ozoliem un liepām. Iestādītie koki ir ieguldījums 19.gadsimta veidotā muižas parka  koku stādījumu atjaunošanā, jo notiek koku strauja izmiršana. Projekta moto: “Kopā nākotnes mežam!” Projekta mērķis – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.  Iestādot kokus, mēs visi kopā atstājām vēstījumu mūsu bērniem un mazbērniem  un Latvijai nākamajos simt gados.

Koku sugu daudzveidības atjaunošana Juzefovas parkam ir ļoti nozīmīga, jo koki noveco, neiztur lielās vēja brāzmas un pastāvīgi tiek izgāzti, tādejādi ietekmējot kopējo parka ainavu. Parka teritorija ir daļēji zaudējusi savu vēsturisko stilu un mūsu mērķis ir saglabāt to, kas vēl ir saglabājams un atjaunot. Lielākie parka atjaunošanas darbi ir ieplānoti Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-20120.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros projektā “ Parki bez robežām”, kur tiks atjaunoti arī infrastruktūras elementi. Par šī   projekta ieceri un tajā iekļautajām aktivitātēm talkas dalībniekus iepazīstināja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja I. Miglāne, pastāstot par ainavu arhitekta plānotajām iecerēm parka atjaunošanā. Ieskatu Juzefovas parka  vēsturē sniedza Naujenes novadpētniecības muzeja speciāliste M. Kampāne. Par dabas vērtībām parka teritorijā un to saglabāšanas iespējām stāstīja Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītāja, bioloģe un vides pārvaldības speciāliste Jolanta Bāra. Skolēniem bija interesanti ne tikai dzirdēt, bet arī pašiem apskatīt un pārliecināties par parkā esošo dižkoku varenumu. Pēc saņemtās informācijas un izzinošās pastaigas pa parku, talcinieki centīgi pastrādāja.  Stādot kokus, vecākie kolēģi bija aktīvi padomdevēji jauniešiem. Darbošanās pie koku stādīšanas  liecina par  mūsu   attieksmi pret savu dzimto vietu, par mūsu vēlmi padarīt to labāku, zaļāku un skaistāku, tādejādi apliecinot savu mīlestību Latvijai.