Top grāmata “Seno amatu jaunā dzīve”

Projekts  ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” pakāpeniski tuvojas noslēgumam. Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem.

Kā viena no noslēdzošajām projekta aktivitātēm ir paredzēta grāmatas „Seno amatu jaunā dzīve” izdošana. Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un rezultātus. Izdevums sastāvēs no 3 nodaļām. Nodaļā „Pagātne” lasītājam tiks sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisēs, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti. Nodaļā „Tagadne” tiks aprakstīta 3 muzeju kolekciju veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstinās lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem.

Grāmata latviešu valodā Daugavpils novada iedzīvotājiem būs pieejama katrā novada bibliotēkā. Savukārt Naujenes Novadpētniecības muzeja mājas lapā tiešsaistē būs atrodama grāmata gan latviešu, gan krievu valodā.

Projekta sasniegumi arī tiks atspoguļoti un izvērtēti tiešsaistes noslēguma semināra laikā, kur tiks prezentēti projekta laikā veiktie pētījumi, izstrādātās muzejpedagoģiskās programmas, izdevumi, izveidotās muzeja kolekcijas un izstādes.

Projekta kopējās izmaksas  ir 122 258,00 EUR, no kurām Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums ir 90% jeb 110 032,20 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.