Traktora izsole

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu –  traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē  darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2018.gada 29. janvārim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks: 2018. gada 31. janvārī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena:  2000.00 EUR

Izsoles solis: EUR 100,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC , 200.00 EUR, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes  kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.