Valsts aizsargās Ilūkstes Jezuītu klosteri

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) ierosinājuma iekļauts Ilūkstes jezuītu klostera komplekss un baznīcas fragmenti.

NKMP iesniedza KM rīkojuma projektu par Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa un Sv. Ursulas baznīcas fragmentu Augšdaugavas novadā, Ilūkstē, iekļaušanu pieminekļu sarakstā.

KM norādīja, ka Ilūkstes jezuītu klostera komplekss ir ļoti vērtīgs arhitektūras piemineklis, kas saistīts ar vienu no nozīmīgākajiem jezuītu centriem Kurzemes – Zemgales hercogistē 18.gadsimtā. Tas tapis vienlaikus ar Viļņas baroka un rokoko stilistikā celto Sv. Ursulas baznīcu un ir viens no retajiem saglabātajiem agro jauno laiku klosteru kompleksiem Latvijā.

Jezuītu kolēģijas ēka jeb klosteris celta pēc jezuītu arhitekta Jakoba Ruofa projekta, sākotnējā plānojuma struktūra lielākajā daļā ēkas ir saglabājusies, klostera gaiteņus un sedz augsti krusta velvju pārsegumi, ar krusta velvēm pārsegtas arī visas dzīvojamās celles.

Sv. Ursulai veltītās jezuītu baznīcas celtniecību finansēja ar Josafata Zīberga atbalstu, dievnama sākotnējais projekts un pirmais būvperiods no 1754. līdz 1758.gadam saistīts ar Viļņas jezuīta Toma Žebrauska vārdu, bet pēc viņa nāves vēlākajā būvperiodā no 1760. līdz 1769.gadam baznīcas plānā tika ieviestas izmaiņas. Ilūkstes jezuītu baznīcas arhitektoniskais risinājums, telpiskā kompozīcija un interjera apdare veidoja vienu no izcilākajiem ansambļiem, kam nebija analogu Kurzemes hercogistes robežās, akcentēja KM.

Pēc ministrijā paustā, baznīcas pamatu, kā arī klostera ēkas aizsardzība un izpēte ir īpaši būtiska, jo tās ir vienīgās liecības par kompleksu, kas saglabājušās līdz mūsdienām, to tālākā izpēte var sniegt nozīmīgus jaunus secinājumus kā arhitektūras, tā arheoloģiskā materiāla kontekstā.

Avots: likumi.lv


Pielikums
Kultūras ministrijas
04.10.2021. rīkojumam Nr. 2.5-1-116

Grafiskais plāns, Ilūkstes jezuītu klostera komplekss un baznīcas fragmenti, Augšdaugavas novads, Ilūkste, Brīvības iela 6, Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģiskais piemineklis