Var pieteikties atbalstam kultūrvēstures mantojuma objektu saglabāšanai

Daugavpils novada pašvaldības projekta konkursa

“Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā”

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Daugavpils novada pašvaldības 2018. gada 28.jūnijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 23 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanu” Daugavpils novada dome izsludina konkursu „Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā”( turpmāk-konkurss).

Konkursa mērķis ir veicināt Daugavpils novada arhitektūras kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstot sadarbību starp pašvaldību un Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu, kā arī Daugavpils novada aizsargājamā kultūras mantojuma objektu īpašniekiem.

Konkursa ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu no 30% līdz 100% bet ne vairāk kā 5000 EUR apmērā no kopējām izpētes, restaurācijas vai atjaunošanas izmaksām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

Projekta pieteikumam jāsastāv no:

  • aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (Daugavpils novada domes 2018.gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr.23 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanu” 1.pielikums);
  • īpašumtiesību apliecinoša dokumenta;
  • pilnvarojuma, ja projekta pieteikumu neiesniedz objekta īpašnieks;
  • paredzēto darbu, metožu un lietoto materiālu apraksta (brīvā formā);
  • objekta vai tā elementa krāsainiem fotoattēliem, kuros redzams objekta stāvoklis un attiecīgās problēmas, ja tādas attiecināmas uz paredzētajiem darbiem objektā (brīvā formā);
  • būvvaldē apstiprinātas dokumentācijas (apliecinājuma kartes vai būvatļaujas), ja attiecināms uz paredzētajiem darbiem objektā;
  • Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegto atļauju/īpašajiem noteikumiem, ja objekts ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un, ja paredzētie darbi attieksies uz objekta vai tā elementa fizisku izmainīšanu;
  • Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, ja objekts ir Daugavpils novada aizsargājamais kultūras mantojuma objekts un ja paredzētie darbi attieksies uz objekta vai tā elementa fizisku izmainīšanu;
  • paredzēto darbu detalizētu izmaksu aprēķina/tāmes.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona (vai tā pilnvarota persona), kura ir objekta īpašnieks, izņemot pašvaldības, valsts vai reliģiskās organizācijas.

Līdzfinansējumu piešķirs, konkursa kārtībā, izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Pēc Daugavpils novada pašvaldības izveidotās komisijas lēmuma ar apstiprinātajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks slēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Komisijas apstiprinātā līdzfinansējuma summa līdzfinansējuma saņēmējam tiks pārskaitīta pēc izstrādātā konkursa projekta un līguma nosacījuma īstenošanas.

Kopējais konkursa finansējuma apjoms 2021. gadā ir 10 000 EUR.

Visa informācija par konkursa un iesnieguma formas nosacījumiem atrodama Daugavpils novada pašvaldības 2018. gada 28.jūnijā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai”. Saite uz dokumentu: https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/03%20945_prec_sn23.pdf

Daugavpils novada kultūras mantojuma pieminekļu sarakstu var apskatīt šeit:

https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3292/valsts-aizsargajamie-pieminekli.pdf

https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3292/2018_Daugavpils-novada-KMO-saraksts_L%C4%93mumaNr.877_pielikums_saraksts.pdf

Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 10.05.2021. Daugavpils novada domē (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu vēstuli uz iepriekš norādīto adresi, vai ar drošu elektronisko parakstu iesūtot uz adresi dome@dnd.lv .

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Daugavpils novada Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas darbiniekiem pa tālruni 65476838, 26587695 vai e-pastu irena.timsane@dnd.lv.