Zemes vienības nomas izsole Kalupes pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaKalupes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4462 006 0207
Platība, ha0.7 no 0.9 ha
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN44.63
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi
Pieteikums
Nomas līgums