Zemes vienības nomas tiesību izsole Demenes pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDemenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4450 004 0212
Platība, ha3.5 no 7.4 ha
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN167.13
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

NOMAS LĪGUMS
IZSOLES NOTEIKUMI
PIETEIKUMS