Zemes vienības nomas tiesību izsole Dubnas pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDubnas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4452 002 0195
Platība, ha2.0
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN104.60
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

IZSOLES NOTEIKUMI 
PIETEIKUMS
NOMAS LĪGUMS