Zemes vienības nomas tiesību izsole Kalkūnes pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaKalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4460 003 0284
Platība, ha0.91
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN47.14
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi
Pieteikums
Nomas līgums