Zemes vienības nomas tiesību izsole Laucesas pagastā

Daugavpils novada dome rīko  neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaLaucesas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4464 004 0147
Platība, ha1.8
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN94.77
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

IZSOLES NOTEIKUMI
NOMAS LĪGUMS
PIETEIKUMS