Zemes vienības nomas tiesību izsole Medumu pagastā

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaMedumu pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4472 003 0080
Platība, ha1.4796
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN75.16
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi
Pieteikums
Nomas līgums